top of page

Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Espoon RaceService

Osoite: Rajamaankaari 12, 02970, Espoo

Puhelinnumero: 040-527-5097

Sähköpostiosoite: espoonraceservice@gmail.com

www-sivut: https://raceservice.fi/

Yhteyshenkilö: Jarkko Tallqvist

2. Rekisteri

Asiakasrekisterissä käsitellään RaceServicen asiakkaiden, entisten asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja niiden yhteys- ja luottamushenkilöiden henkilötietoja.

3. Rekisterinpitäjän rekisteritietojen käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteiden hoito, hallinta, ylläpito, palveluiden kehittäminen ja markkinointi. Henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  1. Asiakasnumero, etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa

  2. Tilauksen yhteydessä antamasi tiedot, tilaushistoria

  3. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään tilauksen yhteydessä ja ne tallennetaan RaceServicen asiakasrekisteriin. Tietoja päivitetään asiakkaan itse ilmoittaessa muutoksista tai muuten ottaessa yhteyttä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilöjäsenten henkilötietoja lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa, mikäli rekisteröity ei itse ole kieltänyt luovuttamista. Rekisterinpitäjä siirtää henkilötietoja sivuston ja palveluiden toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille, kuten internet-sivujen ja asiakkuudenhallintajärjestelmän toimittajille tietosuoja asetuksen mukaisesti.

2. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään asiakasrekisterissä koko asiakkuuden ajan. Asiakkuuden päätyttyä asiakkaalla on mahdollisuus ilmoittaa tietojensa poistamisesta kokonaan. Mikäli hän ei tästä ilmoita, säilytetään tiedot toistaiseksi, jotta asiakkuus voidaan henkilön pyynnöstä aktivoida uudelleen voimaan samalla asiakasnumerolla.

3. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat asiakasrekisterit sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty. Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset.

4. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Virheellinen tieto rekisterissä korjataan asiakkaan omasta pyynnöstä. Pyyntö osoitetaan RaceServicen rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

5. Asiakkaan oikeudet

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, tulee esittää tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä varaa ilman aiheetonta viivytystä asiakkaalle tilaisuuden tutustua henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai antaa tiedot pyydettäessä kirjallisesti. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hänen oikeuksiaan on rikottu. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto, www.tietosuoja.fi.

6. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta häntä itseään koskevia tietoja yhteistyökumppaneille, suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten. Henkilötietoja koskevissa asioissa asiakas voi ottaa yhteyttä RaceServiceen, espoonraceservice@gmail.com.

bottom of page